MATSUMURA KOGEI Co.,ltd.

店铺

一般店铺为关东的『AnnaSakka Tokyo』,和关西『Anna Sakka Osaka』
注意事项: 『Anna SakkaTokyo』,和『Anna SakkaOsaka』是采会员制度(需审查),申请入会时请出示您的名片和营利事业登记证等相关文件。

Anna Sakka Tokyo

Annasakka Tokyo
Maruishi Daini Building 1-9-16 Kaji-cho,Chiyoda-ku Tokyo 101-0044 Japan

Anna Sakka Osaka

Annasakka Osaka
2-19 Tsuruno-cho, Kita-ku 0sakaCity 0saka 530-0014 Japan